Follow us

Privātuma politika

SIA "ARiTeh" privātuma politika, kas publicējama interneta vietnē SIA "ARiTeh" ir uzņēmums, kas piedāvā inovatīvus automatizācijas risinājumus un inženieru konsultācijas.

Savā darbībā uzņēmums nodrošina augstu uzņēmuma darbības standartu un arī Eiropas Savienības normatīvo aktu prasības datu aizsardzības jomā. Šīs privātuma politikas mērķis ir sniegt datu subjektam informāciju par tās personas datu apstrādes tiesisko pamatu, nolūkiem, personas datu saņēmēju kategorijām, datu glabāšanas ilgumu un drošību, personas tiesībām, kā arī nodrošināt uzņēmuma darbības atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – Regula 2016/679) prasībām. Datu pārzinis Personas datu pārzinis ir SIA "ARiTeh" (turpmāk – ARiTeh), reģistrācijas numurs 42103047807, juridiskā adrese Mārupes novads, Mārupe, “Mārtiņmuiža”, LV-2167 (atbilstoši Regula 2016/679 4.panta 7.punktam).

ARiTeh kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos un Regula 2016/679 prasību nodrošināšanai ir: info@ariteh.lv.

Politikas piemērošanas sfēra Privātuma politika tiek piemērota, veicot jebkādu personas datu apstrādi, tostarp privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanu klientiem un viņu pārstāvjiem, kā arī citiem pakalpojumu lietotājiem un sniedzējiem, kā arī nodrošinot ARiTeh pārziņā esošās interneta vietnes www.ariteh.lv atbilstīgu darbību. Šī privātuma politika tiek piemērota datu apstrādei neatkarīgi no tā, kādā formā personas ir sniegušas savus personas datus (papīra formātā, mutvārdos vai elektroniski u.c.) un kādās uzņēmuma sistēmās tie tiek uzglabāti.

Datu apstrādes nolūki un tiesiskais pamats ARiTeh var izmantot personu sniegtos personas datus šādiem nolūkiem: - Pasūtījuma pieņemšanai interneta vietnē; - Līguma sagatavošanai un noslēgšanai; - Līguma saistību izpildei, tostarp pakalpojumu īstenošanai; - Norēķinu un nodokļu administrēšanai; - Pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai, tostarp lai veiktu pētījumus par interneta vietnes, produktu un pakalpojumu izmantošanu; - Klientu un viņu pārstāvju apkalpošanai un iebildumu izskatīšanai; - Drošības nodrošināšanai uzņēmuma telpās un teritorijā, veicot videonovērošanu un piekļuves kontroli; - Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm likumā noteiktajos gadījumos un apjomā. SIA “ARiTeh” Mārtiņmuiža Mārupe, Mārupes nov., LV-2167, Latvija Reģistrācijas nr. LV42103047807 Luminor Bank AS, Konta nr.LV17RIKO0000082219327 SWIFT kods: RIKOLV2X 2

ARiTeh nodrošina personas datu apstrādi, pamatojoties uz šādiem Regulas 2016/679 tiesiskajiem pamatiem: 1. datu subjekta piekrišana 2. līguma noslēgšanai un izpildei 3. normatīvo aktu izpildei 4. likumīgo (leģitīmo) interešu nodrošināšanai – lai realizētu no noslēgtā līguma vai likuma izrietošas uzņēmuma leģitīmās intereses. Personas datu apstrāde Personas datu apstrādes ģeogrāfiskā teritorija ir Eiropas Savienībā un Eiropas Ekonomiskajā zonā. Personas dati netiks nosūtīti trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām. ARiTeh rūpējas par klientu un viņu pārstāvju privātumu un nodrošinātu godprātīgu un pārredzamu apstrādi attiecībā uz jebkuru datu subjektu saskaņā ar Eiropas Savienībā piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, tostarp Regulu 2016/679.

ARiTeh apstrādā personu datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos datu apstrādes riskus un uzņēmumam pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus. Uzņēmums īsteno atbilstošus pasākumus, lai aizsargātu personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu nosūtīto, uzglabāto vai citādi apstrādāto personas datu iznīcināšanu, nozaudēšanu, pārveidošanu, neatļautu izpaušanu vai piekļuvi tiem. ARiTeh interneta vietnē www.ariteh.lv tiek apstrādāti šādi personas dati: personas vārds, uzvārds, e-pasts, tālrunis, pārstāvētais uzņēmums un tā PVN numurs, klienta ziņa (jautājumi, pieprasījumi utt.).

Lai kvalitatīvāk izpildītu ar klientiem noslēgto līgumu, ARiTeh var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas darbības, kas saistītas ar pakalpojuma sniegšanu, piemēram, vērtējuma sagatavošana, rēķinu un citas informācijas sagatavošana, nodokļu saistību izpilde utmldz. Ja izpildot šīs darbības, sadarbības partnerim būs nepieciešams apstrādāt ARiTeh pārziņā esošus personu datus, šie sadarbības partneri būs uzskatāmi par ARiTeh datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un ARiTeh ir tiesības nodot sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai. Šie sadarbības partneri nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar ARiTeh prasībām un normatīvo aktu prasībām, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar klientu noslēgtā līguma saistību izpildei ARiTeh uzdevumā.

Personas datu saņēmēju kategorijas ARiTeh neizpauž trešajām personām tās rīcībā esošos personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot: - ja trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai likumā paredzētu funkciju; - ja personas datu nodošanai trešajai personai ir saņemta skaidra un nepārprotama piekrišana; SIA “ARiTeh” Mārtiņmuiža Mārupe, Mārupes nov., LV-2167, Latvija Reģistrācijas nr. LV42103047807 Luminor Bank AS, Konta nr.LV17RIKO0000082219327 SWIFT kods: RIKOLV2X 3 - ja dati jāsniedz normatīvajos aktos paredzētiem subjektiem, pamatojoties uz viņu pamatotu pieprasījumu, bet tikai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā.

Personas datu glabāšanas ilgums Personas dati tiek vākti un apstrādāti neilgāk par to, cik tas ir nepieciešams iepriekš norādīto līgumisko vai likumisko nolūku sasniegšanai; kamēr normatīvie akti paredz pienākumu šos personas datus uzglabāt vai kamēr ARiTeh ir saistoša klientu piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats. Pēc tam, kad iepriekš minētie apstākļi izbeidzas, personas dati tiek dzēsti. Interneta vietnes apmeklēšana un sīkdatņu apstrāde ARiTeh interneta vietne var izmantot sīkdatnes. ARiTeh var izmantot sīkdatnes, lai uzlabotu interneta vietņu lietošanas pieredzi, tostarp, nodrošinātu interneta vietnes funkcionalitāti, pielāgotu interneta vietnes funkcionalitāti lietotāja lietošanas paradumiem, iegūtu statistikas datus par interneta vietnes apmeklētāju plūsmu, apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku u.c., gadījumā, ja lietotājs ir ARiTeh pakalpojumu klients, lai parādītu lietotāja vajadzībām pielāgotus pakalpojumus un piedāvātu citu ARiTeh radītu vai izplatītu saturu un piedāvājumus, apmeklējot ARiTeh interneta vietni. Ja interneta vietnes lietotājam ir radušās kādas pretenzijas vai jautājumi par sīkdatņu izmantošanu, viņš var sazināties ar ARiTeh, izmantojot šādu kontaktinformāciju: info@ariteh.lv.

ARiTeh interneta vietnē var tikt ievietotas saites uz trešo personu mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko ARiTeh nenes atbildību.

Datu subjekta tiesības Nolūkā nodrošināt datu subjekta tiesību aizsardzību uzņēmumā personu dati tiek kvalificēti kā ierobežotas pieejamības informācija, kurai piekļūt var tikai tie darbinieki, kuriem ir attiecīgas tiesības un dati ir nepieciešami, lai veiktu darba uzdevumu izpildi. Visi darbinieki, kas saņēmuši atļauju strādāt ar personu datiem, ir atbilstoši instruēti, lai spētu aizsargāt datu subjekta tiesības.

Personai ir tiesības saņemt no ARiTeh apstiprinājumu, vai tiek apstrādāti tās personas dati. Personai ir tiesības pieprasīt savu datu labošanu, dzēšanu un apstrādes ierobežošanu, iebilst pret apstrādi, kā arī jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu datu apstrādei, neietekmējot tādas apstrādes likumību, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana. Informācijas drošība ARiTeh īsteno atbilstošus mērus, lai aizsargātu personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu nosūtīto, uzglabāto vai citādi apstrādāto personas datu iznīcināšanu, nozaudēšanu, pārveidošanu, neatļautu izpaušanu vai piekļuvi tiem.

Privātuma politikas spēkā esība ARiTeh patur tiesības jebkurā laikā šo privātuma politiku grozīt bez datu subjekta iepriekšēja brīdinājuma. Privātuma politikas jaunākā versija, kas ir publicēta interneta vietnē www.ariteh.lv, aizstāj iepriekšējo privātuma politikas redakciju.